,
ข่าวผู้บริหาร สป อว ปลัด อวนำ 14 นักวิจัยรุ่นใหม่ของไทยกระทบไหล่ 9 นักวิทย์รางวัลโนเบลในเวที Sts Discussion Board 2022 เวทีหารือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก

มุมมองวิทยาศาสตร์ใหม่

การจัดการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการ ใช้ข่าวเป็นสื่อ เรื่อง สภาพสมดุลเพื่อพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ four. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 18(2), 31-44. “ตึกลูกเต๋า” ชื่ออย่างไม่เป็นทางการของอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดูจะเป็นชื่อที่คุ้นหูผู้คนทั่วไป มากกว่าชื่อ “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” ของ อพวช. ประสาท เนืองเฉลิม.

มุมมองวิทยาศาสตร์ใหม่
มุมมองวิทยาศาสตร์ใหม่

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด Socioscientific. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2 (3), 99–106. ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี และ ปภัชญา สังชาตรี. 5 รูปแบบสำหรับการจัดการการสอนในสถานการณ์โรคอุบัติใหม่. วารสารวิชาการรัตนบุศย์, 3(3), 66-73.

มุมมองวิทยาศาสตร์ใหม่
มุมมองวิทยาศาสตร์ใหม่

บทเรียนการจัดทำรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. ศุภกร สุขยิ่ง ธิติยา บงกชเพชร และนุชจิรา ดีแจ้ง.

มุมมองวิทยาศาสตร์ใหม่

รับฟัง VDO บรรยาย โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.

More Details