,
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไร

ข่าวสารเทคโนโลยี

เทคโนโลยี AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการค้นพบและพัฒนาโมเดล AI ใหม่ๆอยู่เสมอแทบทุกวัน ซึ่งทำให้ความสามารถพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด สิ่งที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานจะมีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันที่เราต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำภายใต้ยุทธศาสตร์เชิงรุก ด้านนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้งนี้เพื่อให้สังคมและชุมชน มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป .

ข่าวสารเทคโนโลยี
ข่าวสารเทคโนโลยี
ข่าวสารเทคโนโลยี

More Details