,
มูลนิธิชัยพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

การใช้ลัทธิทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยมอย่างสุดโต่งได้นำไปสู่การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและทำลายรากฐานของระบบการพัฒนาของประเทศ บทความนี้ศึกษาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพัฒนาโดย โดยเน้นย้ำเส้นทางสายกลางเป็นหลักสำคัญในการประพฤติปฏิบัติและวิถีชีวิตที่เหมาะสมของประชาชนทุกระดับ ซึ่งใช้กับพฤติกรรมและวิถีชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน พร้อมทั้งเสนอทางเลือกกลยุทธ์การพัฒนาที่สมดุลให้กับประเทศเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับพลังของโลกาภิวัตน์ และป้องกันแรงกระแทกและส่วนเกินที่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกิดขึ้น 2540 แต่แท้จริงแล้ว คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” นั้นเป็นแนวคิดหลักและเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ริเริ่มขึ้นตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์จนปัจจุบันมีผู้สนใจแล้วกว่า three,000 โครงการ ตามคำจำกัดความอย่างเป็นทางการ เศรษฐกิจพอเพียงเน้นความประพฤติและวิถีชีวิตที่เหมาะสมของประชาชนทุกภาคส่วนและทุกระดับ โดยผสมผสานความพอประมาณ การพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกรูปแบบ และความจำเป็นในการป้องกันที่เพียงพอจากแรงกระแทกภายในและภายนอก ต้องใช้ความรู้และคุณธรรมที่ถูกต้อง เช่น การดูแลและให้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการทำงานร่วมกัน จุดมุ่งหมายคือการสร้างสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงผู้คนจากทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด และเพิ่มพลังสร้างสรรค์เชิงบวกเพื่อนำไปสู่ความสามัคคี ความสมดุล และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนความพร้อมในการรับมืออย่างเหมาะสมกับความท้าทายที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 งานของมหาวิทยาลัย เรื่องการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงได้พิสูจน์แล้วว่า SEP เป็นกลไกหลักที่ช่วยให้ชุมชนอยู่รอดผ่านวิกฤติอย่างแท้จริง แม้ว่ากระท่อมแห่งนี้จะกลายเป็นผู้จัดหาเสบียงอาหารให้กับสาธารณะ และชุมชนก็ได้รับความสนใจอย่างมาก พวกเขาจึงตัดสินใจส่งเสริมให้ที่นี่เป็นจุดเรียนรู้สำหรับ SEP ผ่านแนวทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตพอเพียงด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมเกษตรผสมผสานตามหลัก SEP พักโฮมสเตย์ และเที่ยวตลาด ซึ่งคนในชุมชนทุกคนจะได้รับรายได้ ด้วยเหตุนี้ “กระท่อมเพลงมณี” จึงกลายเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดี 2540 เมื่อประเทศไทยและหลายประเทศในภูมิภาคประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ก่อนเกิดวิกฤติ ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามการพัฒนากระแสหลักซึ่งมุ่งเป้าไปที่อัตรา GDP สูง เงินเป็นตัวแทนของความสำเร็จ รัฐบาลพยายามที่จะกลายเป็น ‘อุตสาหกรรม’ และ ‘สากล’ ในฐานะเสือตัวที่ห้าของเอเชีย ไม่ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าเศรษฐกิจไทยจะอยู่บนพื้นฐานของการเกษตรก็ตาม วิถีชีวิตของคนไทยก็มีความทันสมัยและเป็นสากลด้วยการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและความกระตือรือร้นในการทำงานในสำนักงานซึ่งให้เงินเดือนสูง ในขณะเดียวกันก็แยกตัวออกจากอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานการณ์ดังกล่าวนำไปสู่ครอบครัวที่แตกแยกและชุมชนที่อ่อนแอ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 เรียกร้องให้มีรูปแบบการพัฒนาใหม่ๆ ที่สามารถค้นหาสมดุลระหว่างผู้คน โลก และความเจริญรุ่งเรืองอย่างเร่งด่วน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยซึ่งเน้นการกลั่นกรองและการพัฒนาจากภายในสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นต้นแบบดังกล่าว การนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชนบท โดยมุ่งเน้นไปที่การเกษตรขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ได้ช่วยเหลือเกษตรกรในชนบทที่มีทรัพยากรจำกัดในการค้นหาแหล่งรายได้เชิงนวัตกรรม และมีส่วนอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) เป้าหมายในเอเชีย แต่การใช้งานของมันนอกเหนือไปจากการเกษตรกรรม รวมถึงในด้านการเงินและการค้าด้วย

เอกรัฐ หรือ เอก อายุ 16 ปี จากอำนาจเจริญ เป็นหนึ่งในผู้นำเยาวชนแกนนำของ CCF ที่ได้รับการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เขากลับมาบ้านและเริ่มโครงการฟาร์มขนาดเล็กที่บ้านอย่างจริงจัง โดยเลี้ยงปลาและไก่ ไก่ผลิตไข่จำนวนมากซึ่งมากเกินพอสำหรับทั้งครอบครัว เขาขายไข่พิเศษเหล่านั้นและนำรายได้พิเศษมาให้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานจากพระองค์จึงทรงเป็นแนวทางให้คนไทยรอดพ้นวิกฤติ เขาเน้นย้ำอย่างต่อเนื่องในสุนทรพจน์หลายเรื่องของเขา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคำนี้ได้รับความนิยมและถูกมองว่าเป็นกรอบการพัฒนาทางเลือกสำหรับประเทศไทยในอนาคต บ่อน้ำลึกประมาณสี่เมตรกักเก็บน้ำฝนได้มากถึง 19,000 ลูกบาศก์เมตรสำหรับการเพาะปลูกพืชตลอดทั้งปี บ่ออาจสร้างรายได้เพิ่มเติมจากสัตว์น้ำและพืชพรรณด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน และราษฎรส่วนใหญ่ในชนบทเป็นเกษตรกร ตลอดรัชสมัยของพระองค์ พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนและศึกษาวิถีชีวิตของพสกนิกรในทุกภาคทั่วประเทศ

สุดท้ายนี้ นายเจษฎ์จารัน (โอ) บุญนำ กล่าวเสริมว่า การจะเข้าถึงชุมชนได้อย่างแท้จริงนั้น จะต้องอยู่ร่วมกับพวกเขา เหมือนอย่างที่เราได้ทำในโปรแกรมนี้ คนในชุมชนคือครูของเราที่สอนและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่ดีกับเรา พร้อมกันนี้นักศึกษายังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำ ได้วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนพบว่าชุมชนขาดความรู้และการจัดการผลิตผลทางการเกษตรเพียงพอ จึงได้เสนอโครงการเครือข่ายบึงกะสามเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนโดยให้บริการให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาและสั่งสมความรู้ เพราะการมีเครือข่ายจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่ดี “ขอขอบคุณ มทร.ธัญบุรี มูลนิธิรักษ์แก้ว และชุมชนบึงกะสาม ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” นายเจษฎ์จารัน (โอ) บุญนำ กล่าว ในโลกยุคโลกาภิวัตน์นี้ เรามักคาดหวังให้การตัดสินใจทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้ตระหนักว่าการตัดสินใจที่เร่งรีบเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อชีวิตของเราและชีวิตของคนรุ่นหลังเรา อาจเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอดีตหลายครั้งเป็นผลมาจากความละโมบและการตัดสินใจอันสั้นของกลุ่มนายธนาคารและผู้บริหาร ผมเชื่อว่าการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับโลกทัศน์ของเราจะทำให้เรามีมุมมองที่แตกต่างออกไปซึ่งส่งเสริมการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและหลักการของการมี “เพียงพอ” เราทุกคนควรคำนึงถึงหลักการหลักสามประการของปรัชญานี้ (ความพอประมาณ ความสมเหตุสมผล และภูมิคุ้มกันในตนเอง) ไว้ในขณะที่เราพยายามเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และวิถีชีวิตของผู้คนทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) นำเสนอภายใต้ฉากหลังของการเดินขบวนกึ่งสำนึกของมวลมนุษยชาติมุ่งสู่อนาคตที่ไม่ยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งประเทศไทย ในเศรษฐกิจพอเพียงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับปรัชญาเศรษฐศาสตร์ใหม่นี้ในฐานะเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงในการจัดการระบบทุนนิยมอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะที่สอดคล้องและมีส่วนร่วมกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ในการทำเช่นนั้น ประเทศไทยหวังว่าแนวทางนี้จะส่งเสริมความรับผิดชอบและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้คนและชุมชนของพวกเขา ที่สำคัญกว่านั้น เป้าหมายหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการวัดการพัฒนาเศรษฐกิจไม่เพียงแค่ใช้ GDP เท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงการลดความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและความยากจนด้วย ปรัชญานี้คาดว่าจะช่วยป้องกันการล่มสลายทางเศรษฐกิจอีกครั้งเช่นที่เกิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่ 90 และเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้สูงขึ้น

โครงการริเริ่มนี้ได้จุดประกายความสนใจในการปลูกไม้ตีกลองแบบออร์แกนิกในหมู่เกษตรกรใกล้เคียง โดยเน้นย้ำถึงศักยภาพทางโภชนาการสำหรับเกษตรกรที่ขาดแคลนทรัพยากร พืชผลนี้ยังเหมาะสำหรับเป็นอาหารสัตว์สีเขียวและอาจเป็นทางเลือกสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์/ธรรมชาติ เพื่อให้มั่นใจถึงความพอเพียงในด้านความมั่นคงทางโภชนาการ การเพาะปลูกมะรุมต้องเผชิญกับอุปสรรคในการผลิตหลายประการ ส่งผลให้สูญเสียผลผลิตมากขึ้นเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาฝักในส่วนที่เหลือ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเหล่านี้สร้างขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ในชีวิตจริง โดยมีการจัดแสดงที่สาธิตวิธีการเกษตรที่ปลอดภัยและผ่านการพิสูจน์แล้ว มีการเสนอโปรแกรมการศึกษาเชิงปฏิบัติในสถานที่ให้กับผู้มาเยี่ยมชม โดยรวมแล้ว หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวถือเป็นทรัพยากรอันมหาศาลสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเชื่อมโยงตลาดเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตรัสว่า การที่ประเทศไทยจะกลายเป็นเสือเศรษฐกิจนั้นไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคือคนไทยควรมีชีวิตที่มีพอกินเพื่อเลี้ยงตัวเองทางการเงิน

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับมูลนิธิรากแก้วจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่บึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาวิถีชีวิต ข้อมูลข่าวสาร และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โปรแกรมที่ดูแลโดยนักเรียน หนึ่งในแนวทางดังกล่าวอาจเป็นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวข้อในงานเลี้ยงอาหารกลางวันของผู้กำหนดนโยบาย Friends of Europe ในวันที่ eight ธันวาคม 2559 เศรษฐกิจพอเพียงเน้นการกลั่นกรองและการพัฒนาจากภายใน และนำไปใช้กับสาขาต่างๆ รวมถึงการเงินและการค้า แต่ความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดคือการพัฒนาชนบท โดยส่งเสริมการมุ่งเน้นไปที่การเกษตรกรรมขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และการใช้น้ำอย่างยั่งยืน มีปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญสามประการที่สามารถเห็นได้ในกรณีนี้ ประการแรก แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน ประการที่สอง โครงการนี้ส่งเสริมการพัฒนาทีละขั้นตอนโดยเริ่มจากการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับประชาชนในระดับบุคคล สุดท้ายนี้ การริเริ่มโครงการเกิดจากการศึกษาปัญหาในพื้นที่และการวิจัยเชิงลึกในเชิงลึก โดยมีระบบการติดตามที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการป้อนข้อเสนอแนะเข้าสู่ศูนย์การศึกษาอยู่เสมอ แนวคิดของ SEP ยังคงได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ มากมาย เช่น ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย แม้ว่าจะฟื้นตัวจากปัญหาทางการเงินแล้วก็ตาม บริษัทไทยยังได้นำ SEP มาใช้อย่างรวดเร็วโดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักการเชิงกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน กล่าวอีกนัยหนึ่ง SEP ไม่ใช่กรอบหรือนโยบายที่พัฒนาขึ้นใหม่ แต่เป็นแนวคิดทางประวัติศาสตร์จากพุทธศาสนา เขากล่าวว่าปรัชญานี้เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความสมเหตุสมผล และความรอบคอบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง

โรงงานแห่งนี้มีคุณสมบัติในการส่งเสริมสุขภาพเนื่องจากมีสารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการใช้งานที่มีศักยภาพในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและนโยบายขยะเป็นศูนย์ สามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กระดาษ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ทางชีวภาพ และการผลิตน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพ ใบมะรุมสด a hundred กรัมเติมเต็มความต้องการในแต่ละวันของวิตามิน A และ C ของผู้หญิงมากกว่าสามเท่า และประมาณครึ่งหนึ่งของความต้องการแคลเซียมในแต่ละวันของเธอ ตลอดจนธาตุเหล็กและโปรตีนในปริมาณมาก เด็กสามารถรับวิตามิน A และ C ที่จำเป็นทั้งหมดได้จากใบ 20 กรัม ในขณะที่ปริมาณสังกะสีที่เพียงพอมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเซลล์อสุจิ และการสังเคราะห์ DNA และ RNA “ฉันชอบทำงานในภาคการพัฒนาชนบท/ชุมชน ฉันรู้สึกประทับใจกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ฉันต้องการขยายเครือข่ายของฉันในความร่วมมือไตรภาคีเพื่อโอกาสในการทำงานในอนาคต และฉันต้องการเรียนรู้วินัยและหลักปฏิบัติในการทำงานที่ดีจากบริษัทเยอรมัน”- Frenqui Monteiro ผู้ประสานงานโครงการโครงการไตรภาคีติมอร์-ไทย-เยอรมัน ไม่เพียงแต่จะต้องเสริมสร้างทักษะและความรู้ของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทีมงานโครงการด้วย การจัดปฐมนิเทศและแบบฝึกหัดการเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับทีมโครงการใหม่ แม้ว่าจะกระตือรือร้น แต่ต่อมาได้จัดขึ้นเพื่อให้พวกเขาได้รับความเข้าใจแบบองค์รวมเกี่ยวกับการจัดการโครงการผ่านแนวคิดของการจัดการตามผลลัพธ์ (RBM) ในเชิงประชากรแล้ว มากกว่าร้อยละ 60 ของประชากรในติมอร์-เลสเตมีอายุต่ำกว่า 30 ปี คนรุ่นใหม่ที่กระตือรือร้นและรุ่นใหม่นี้จะนำศักยภาพและโอกาสสำหรับแนวคิดและแนวทางที่เป็นนวัตกรรม ดังที่เห็นได้จากมุมมองของทีมงานโครงการและผู้ประสานงาน ตามข้อมูลของ PRD ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใหม่ในการพัฒนาที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงเหนือปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน้นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันตนเอง นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของ PRD เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ข้อความแห่งปรัชญานี้ไปยังผู้ชมต่างประเทศในวงกว้าง อีกทั้งยังสำรวจคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตพื้นบ้านของไทยในภูมิภาคต่างๆ ของมณฑล Project MUSE ส่งเสริมการสร้างและการเผยแพร่ทรัพยากรด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จำเป็นผ่านความร่วมมือกับห้องสมุด ผู้จัดพิมพ์ และนักวิชาการทั่วโลก Project MUSE สร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุด โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักวิชาการและนักวิชาการที่ได้รับความไว้วางใจ

สำนักงานความช่วยเหลือครอบครัวจัดให้มีการฝึกอบรมและความช่วยเหลือทางเทคนิค (TTA) ให้กับโครงการ TANF ของรัฐ ชนเผ่า และท้องถิ่น OFA ช่วยให้หน่วยงาน TANF เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโปรแกรมของตนผ่านทาง TTA เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับปรุงและส่งเสริมความพอเพียงของผู้เข้าร่วม TANF และบุคคลที่มีสิทธิ์ TANF โปรแกรม Temporary Assistance for Needy Families (TANF) มอบความยืดหยุ่นให้กับรัฐและดินแดนในโปรแกรมการดำเนินงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่มีบุตรบรรลุถึงความพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ รัฐใช้ TANF เพื่อสนับสนุนการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเงินสดเป็นรายเดือนให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่มีบุตร รวมถึงบริการต่างๆ มากมาย พิพิธภัณฑ์เกษตรกรรมเศรษฐกิจพอเพียงได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) และมีสวนเพื่อสุขภาพ บ้านต้นไม้ ตลาดริมแม่น้ำ บ้านไม้ไผ่ และทางเดินให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติโดยรอบ ทฤษฎีเชิงฟังก์ชันของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ใช้ได้กับพื้นที่ 1 ไร่ เกษตรกรรมในเมือง (เช่น ดาดฟ้า ระเบียง และวิธีที่ยั่งยืน) ที่อยู่อาศัยที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ (เช่น บ้านดินเหนียวและฟาง) เทคนิคการปลูกข้าว การพึ่งพาตนเองขั้นสูง เทคโนโลยีและตลาดพืชสวน

sufficiency economy

องค์ประกอบที่สามของ SEP คือ “ภูมิคุ้มกันตนเอง” เป็นการระบุถึงความสามารถของบุคคลและองค์กรในการปกป้องตนเองจากการรบกวนและการกระแทกจากภายนอก แนวคิดนี้เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับความยั่งยืนของชุมชนเศรษฐกิจชนบทในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนชาวไทยที่ทำเกษตรกรรมถือเป็นประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น้ำท่วมร้ายแรง และฝุ่นละเอียดจากจีนตอนใต้ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจในชนบท ซึ่งจะทำให้ชุมชนในฟาร์มมีความยืดหยุ่นน้อยลง ภูมิคุ้มกันตนเองเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นและประชาชนให้ตอบสนองต่อภัยพิบัติภายนอกอย่างเหมาะสมและกลับสู่สภาวะก่อนเกิดภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว สหประชาชาติยังได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการที่จะบรรลุภายในปี 2573 โดยเห็นพ้องกันว่าแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญานั้นสอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านั้น เป้าหมายหลัก เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระดับสากล ทั้งในด้านหลักการพื้นฐานและการประยุกต์ในบริบทต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้เข้าร่วมคาดว่าจะสามารถนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับประเทศบ้านเกิดของตนได้ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงไว้ในพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางให้ปวงชนชาวไทยดำเนินชีวิตมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ โดยทรงเสนอแนะให้ใช้ “ทางสายกลาง” ในการดำเนินชีวิต . กระทั่งหลังจากนั้นพระองค์ยังทรงเน้นย้ำถึงแนวทางที่จะผ่านพ้นวิกฤติเพื่อรักษาความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลง สุดท้ายนี้ การรับรองความยั่งยืนภายในกรอบสถาบันได้รับการแปลเป็นกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและคู่มือมาตรฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาธุรกิจสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการคือการทบทวนและจัดทำคู่มือการทำงานที่สรุปกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการ ตลอดจนการออกแบบชุดหลักสูตรสำหรับผู้ฝึกอบรมหลักเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอื่นๆ เมื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการสิ้นสุดลง ได้มีการตกลงกันเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปในการดำเนินการตามแผนและจัดทำคู่มือให้เสร็จสิ้น

ผู้อนุญาต และผู้มีส่วนร่วม สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์สำหรับการขุดข้อความและข้อมูล การฝึกอบรม AI และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน สำหรับเนื้อหาการเข้าถึงแบบเปิดทั้งหมด จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดการอนุญาตสิทธิ์ของ Creative Commons การพึ่งพาตนเองทำให้เกิดแนวคิดเรื่องการผลิตที่จำกัด การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ขาดแคลนและจำเป็น การผลิตควรมุ่งเป้าไปที่การบริโภคส่วนบุคคล ห้ามใช้เกินความจำเป็นหรือสามารถจ่ายได้ “ช่วงนี้มีโครงการเกิดขึ้นมากมาย มีโรงงานตั้งมากมาย จนคิดว่าไทยจะเป็นเสือตัวเล็กแล้วก็เสือตัวใหญ่ ผู้คนคลั่งไคล้การเป็นเสือ…การเป็นเสือไม่ใช่เรื่องสำคัญ สิ่งสำคัญสำหรับเราคือการมีเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง มีพอเลี้ยงตัวเอง…” – 4 ธ.ค. ชูมัคเกอร์ เรื่อง Small Is Beautiful ให้รากฐานทางปัญญามากมายเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์ทรงรู้สึกอยากแปลเป็นภาษาไทยไม่แน่ชัดว่าทรงแปลเฉพาะบทหรือทั้งเล่มเท่านั้น ชูมัคเกอร์เป็นคริสเตียนที่มีความคิดได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่เขาสังเกตเห็นในพม่าและอินเดีย

โดยใช้จังหวัดเชียงรายเป็นกรณีศึกษา หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและความรู้เชิงปฏิบัติว่าผู้ปฏิบัติงาน SEP สามารถสร้างความเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไร นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้รับทักษะและชุดเครื่องมือในการพัฒนาโมเดลธุรกิจ ตลอดจนการจัดระเบียบและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมาตรฐานและส่งมอบคุณค่าไปยังส่วนที่ถูกต้องของตลาด การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ศึกษาการบริหารภาครัฐตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ของหน่วยงานภาครัฐของไทยในพื้นที่ส่วนกลางและภูมิภาค มีการใช้ระบบสามเหลี่ยมเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลหลักและข้อมูลรอง ข้อมูลปฐมภูมิได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง การสนทนากลุ่ม และคำตอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องจากผู้บริหารระดับกลาง ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่จาก 45 หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากมุมมองของชาวพุทธ ภูมิคุ้มกันตนเองเกิดขึ้นในจิตใจผ่านการผสมผสานระหว่างสติและกรรม แม้ว่ากรรมจะทำหน้าที่เป็นโลกทัศน์ แต่สติ (สติในภาษาบาลี) คือการฝึกประจำวันที่ช่วยให้ผู้ฝึกสมาธิตีความสิ่งเร้าใหม่ๆ ในลักษณะที่ไม่ประจำ และด้วยเหตุนี้ จึงตอบสนองต่อภัยคุกคามและความเสี่ยงภายนอกได้อย่างรวดเร็ว คนที่มีสติสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติในลักษณะที่ค่อนข้างง่ายและรวดเร็ว การมีสติแบบพุทธหมายถึงวิธีที่ผู้คนใช้จิตใจของตนอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก โดยการสังเกตการทำงานของจิตใจที่สัมพันธ์กับโลกภายนอก ดังนั้นภูมิคุ้มกันตนเองจึงเหมือนกับการมีสติในกรอบแนวคิด SEP โดยเสนอแนวทางสำหรับการเติบโตที่ยั่งยืนและเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความท้าทายทั้งภายในและภายนอก

ประธานหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพียงพอบรรเทาความเดือดร้อนในอาชีพการงาน ระหว่างวันที่ 1 – eight กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศาลาเทศบาล ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมากสาหาร. มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอันตรายจากวิกฤตเศรษฐกิจด้านความรู้ทางวิชาชีพและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความเข้าใจทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความรู้และการปฏิบัติของมืออาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิตของเรา ตั้งแต่การตัดสินใจซื้อที่เราทำไปจนถึงสถาบันภาครัฐและเอกชนที่เราสนับสนุน โดยจะกำหนดว่าประเทศและประชาชนมีความมั่งคั่งเพียงใด และกลายเป็นปัจจัยกำหนดในการประเมินคุณภาพชีวิต ในทางกลับกัน เมื่อเศรษฐกิจถดถอย มันจะนำความหายนะมหาศาลมาสู่เรา และแย่งชิงความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองไปจากประชาชน เมื่อเศรษฐกิจหยุดเติบโต ไม่ใช่เรื่องง่ายหรืออาจเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนำเศรษฐกิจกลับคืนสู่สภาพที่เคยเป็น สมมติว่าเราโชคดีที่ได้เห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการล่มสลายจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต? อาจถึงเวลาแล้วที่เราไม่ต้องพึ่งพาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบเดิมๆ มากนัก แต่ให้เริ่มมองหากลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแทน เศรษฐกิจพอเพียงอาจเป็นทางออกที่ดีกว่าสำหรับมนุษยชาติในการดำเนินการและปรับปรุง เป้าหมายสูงสุดของ SEP คือการกำจัดความยากจนและลดความไม่เท่าเทียมกันซึ่งเป็นแนวทางในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถแบ่งปันกับประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ SEP โดยมีความร่วมมือหลายประการที่ได้รับการส่งเสริม โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา กล่าวโดยสรุป ถ้าเราดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงย่อมตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ บนพื้นฐานความสมเหตุสมผลและมีภูมิคุ้มกันเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิต

จากประสบการณ์การพัฒนาของประเทศไทย หนังสือเล่มนี้แสดงถึงส่วนหนึ่งของความพยายามของประเทศไทยในการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและความยั่งยืนในประชาคมโลก ดังที่วิธีการและทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำไว้ ไม่มีทางแก้ปัญหาได้แบบใดแบบหนึ่ง แต่เชื่อว่าประสบการณ์ของไทยในการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs นั้น สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศได้อย่างง่ายดาย ความต้องการและลำดับความสำคัญในการพัฒนา การสร้าง “SEP for SDGs Partnership” ถือเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยในการแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย SDGs นอกจากนี้ นายอานันทพันธุ์ “ฟ้า” ปินน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ยังได้แสดงความคิดเห็นว่า โครงการนี้ได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ เขาสามารถสัมผัสและอยู่ร่วมกับชุมชนและเห็นวิถีชีวิตของพวกเขาโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมซึ่งต้องใช้ความอดทนและความสำเร็จสูงเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงตามที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เราจึงต้องปรับตัวและเปิดใจรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อที่จะพัฒนาอาชีพการงานของตน “ผมขอส่งเสริมและสนับสนุนคนในชุมชนให้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มที่ผู้บริโภคชื่นชอบ และผมมองว่า [โครงการ] เป็นหนทางสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน” นายอนันตพันธ์ “ฟ้า” ปิ่นน้อย กล่าว ปรัชญานี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยจะเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบการจัดการระดับชาติใหม่ โดยอิงตามเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิต และความยั่งยืน PRD กล่าวในการแถลงข่าว

sufficiency economy

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกรอบความยั่งยืนบนพื้นฐานพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ศาสนาได้หล่อหลอมโลกทัศน์ของผู้คนในภูมิภาคและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจของประเทศ กรอบแนวคิด SEP เพื่อความยั่งยืนได้รับการกำหนดเป็นสถาบันในอดีตในบริบทที่ได้รับการแจ้งข้อมูลทางวัฒนธรรม เป็นวิถีพุทธแห่งความยั่งยืนที่หยั่งรากลึกในวิถีชีวิตแบบไทย วิทยานิพนธ์เรื่องการไม่แยกระหว่างตนเองและโลกมีความชัดเจนมากขึ้นในองค์ประกอบที่สองของกรอบแนวคิด SEP “ความสมเหตุสมผล” แนวคิดนี้แสดงถึงความตระหนักรู้ของการคิดอย่างเป็นระบบซึ่งมีอยู่ในพระพุทธศาสนา มันบอกเป็นนัยว่าเราควรตระหนักว่าการกระทำของตัวเองสามารถมีอิทธิพลต่อแม้กระทั่งสิ่งที่มองไม่เห็นและกลับมาหาตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปได้อย่างไร กล่าวอีกนัยหนึ่ง การปล่อยตัวมากเกินไปนั้นสัมพันธ์กับความทุกข์ของผู้อื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังนำไปสู่ความทุกข์ของตนเองผ่านกลไกวงจรระยะยาว 2549 โคฟี่ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นได้ถวายรางวัลความสำเร็จด้านการพัฒนามนุษย์ครั้งแรกของสหประชาชาติต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อยกย่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์และการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของพระองค์ในการช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังสอนให้เรามีความขยันหมั่นเพียร ช่วยให้เราบรรลุศักยภาพสูงสุด ช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข” นายชาติชาย กล่าว

30% แรกใช้ขุดบ่อ (สามารถเลี้ยงปลาและปลูกพืชน้ำ เช่น ผักบุ้งได้) เหนือสระสามารถสร้างเล้าไก่ได้ และตามแนวริมสระน้ำก็สามารถปลูกต้นไม้ยืนต้นที่ไม่ต้องใช้น้ำมากได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความเข้าใจสังคมไทยอย่างรอบด้าน ดังนั้นในการริเริ่มหรือให้คำแนะนำ เขาจะคำนึงถึงวิถีชีวิตและบรรทัดฐานทางสังคมของประชาชนด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งภายในที่อาจขัดขวางการดำเนินการ ในทางกลับกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและลัทธิบริโภคนิยมที่เพิ่มขึ้นได้นำไปสู่ภาวะการพึ่งพาทางเศรษฐกิจและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการล่มสลายของเครือญาติและกลุ่มดั้งเดิมที่มีอยู่เพื่อจัดการสิ่งเหล่านี้ ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ใช้แก้ปัญหาและสั่งสมมาในอดีตนั้นถูกลืมและเริ่มหายไป

โพสต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์บล็อกโดยนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ในหลักสูตร MBA ของ Presidio Graduate School สามารถติดตามได้ที่นี่ครับ เขากล่าวว่านักเศรษฐศาสตร์หัวก้าวหน้าอาจมองว่าแนวคิดของเขาในการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงนั้นล้าสมัย เนื่องจากประเทศนี้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจการค้าอยู่แล้ว บทนี้แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกับแนวคิดพื้นฐานและหลักการของ SEP และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงขั้นสุดท้ายสำหรับบทต่างๆ ที่ตามมาในหนังสือเล่มนี้ กิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนตลอดจนสมาชิกในชุมชน ในแต่ละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จำเป็น เช่น ศูนย์สุขภาพเมื่อเจ็บป่วยหรือกองทุนที่ให้สินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมในชุมชน พันธุ์ไม้ตีกลอง Thar Harsha เพิ่มความมั่นคงทางโภชนาการของเกษตรกรอย่างมีนัยสำคัญผ่านการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์และการเพาะปลูกสวนครัวในรัฐคุชราต มัธยประเทศ ราชสถาน มหาราษฏระ ปัญจาบ รัฐฌารขัณฑ์ อานดราประเทศ อุตตรประเทศ และกรณาฏกะ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 375 เอเคอร์ในช่วงแปดปีที่ผ่านมา ปี.

ในระดับบุคคล ทุกคนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติได้โดยการยึดถือทางสายกลาง การตระหนักรู้ถึงคุณธรรมและความซื่อสัตย์ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย เป็นเวลากว่าหนึ่งปีเล็กน้อยแล้วนับตั้งแต่โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน เริ่มโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมธุรกิจในภาคการเกษตร” ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีติมอร์-ไทย-เยอรมัน ด้วยความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU) และกรมส่งเสริมการเกษตร (DOAE) จุดมุ่งหมายคือการปรับปรุงรายได้ของชุมชนในชนบทที่ได้รับการคัดเลือกผ่านผลผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้นและธุรกิจเชิงพาณิชย์ แนวคิดเบื้องหลังเศรษฐกิจพอเพียงมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งสิ้นพระชนม์ในเดือนตุลาคม 2559 จากนั้นแนวคิดเหล่านี้ได้รับการพัฒนาโดยผู้มีบทบาทในสังคมไทย ตั้งแต่นักวิชาการไปจนถึงธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาเศรษฐกิจที่วัดผลได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงสวัสดิการของประชากรส่วนใหญ่ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความพอประมาณและความยั่งยืนสามารถบรรเทาความไม่พอใจในการผลิตเบียร์บางส่วนในโลกได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศที่โดดเด่นที่สุดของไทยกล่าว นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ยึดถือหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งมีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ NREM ยังได้มีส่วนร่วมในการประยุกต์แนวทางสหสาขาวิชาชีพผ่านการวิจัยและบริการวิชาการกับองค์กรและชุมชนในจังหวัดเชียงรายและที่อื่นๆ ด้วยการใช้แนวทางแบบสหสาขาวิชาชีพนี้ คณะวิทยาศาสตร์และ NREM สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จตามมาตรฐานของตลาดและปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองได้ แนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิผลและปฏิบัติได้จริงในการบรรลุ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ มากมาย

ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการขนาดใหญ่เพื่อผลักดันให้ปรัชญานำไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ เขากล่าวเพียงว่าภาครัฐเพียงอย่างเดียวไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากระบบราชการมีระเบียบสีแดง “เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าต้องประหยัดหรือรัดเข็มขัดตลอดเวลา คุณสามารถดื่มด่ำกับความฟุ่มเฟือยได้เป็นครั้งคราวตราบเท่าที่คุณใช้จ่ายตามรายจ่าย บุคคลต้องมีความพอประมาณและต้องไม่ใช้จ่ายเกินตัว” เขากล่าว ผู้ใช้ไซต์ได้รับการสนับสนุนให้ทำการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของพวกเขา และแบ่งปันผลการวิจัยนั้นกับทีมงานของเรา ติดต่อเรา เพื่อปรับปรุงความถูกต้องของไซต์เพิ่มเติม จันทรรักษ์ หรือ แบ้แบ้ อายุ 14 ปี ผู้นำเด็กกะเหรี่ยง CCF เธอชอบชวนเพื่อนมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ CCF จัดขึ้น เมื่อสองปีก่อน เธอได้รับลูกเป็ดจาก CCF จำนวน 4 ตัว แต่มีลูกเป็ดสองตัวที่เสียชีวิตในสัปดาห์แรก เธอก็ระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากบ้านของเธอไม่มีสระน้ำ เธอจึงนำแอ่งเก่าที่ชำรุดมาซ่อมหลุมและสร้างสระน้ำเล็กๆ สำหรับเป็ดของเธอ ในด้านอาหาร เป็ดที่เลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติส่วนใหญ่จะเลี้ยงเอง ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเกษตรกรรมและชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีแผนพัฒนา 4 หัวข้อ ได้แก่ การท่องเที่ยว การเกษตร อาชีพเสริม และสิ่งแวดล้อม 10% สุดท้ายสำหรับที่พักและวัตถุประสงค์อื่น ๆ (ทางเดิน เขื่อนกั้นน้ำ กองหญ้า พื้นที่สำหรับตากปุ๋ยหมัก โรงเรือน สำหรับเพาะเห็ด คอกสัตว์ ดอกไม้และไม้ประดับ และสวนครัว)

เกษตรกรชนเผ่ากว่า 850 รายในรัฐคุชราตได้รับวัสดุปลูกและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับทำสวนในครัว ซึ่งส่งเสริมความมั่นคงด้านโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์ได้สาธิตเทคโนโลยีไม้ตีกลองและฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการเพาะปลูกพันธุ์ Thar Harsha ในเชิงพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาสัญญาห้าปี ผู้จัดการกรณีของ FSS จะติดตามความคืบหน้าของผู้เข้าร่วมและช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโดยการจัดหาการแนะนำและบริการ เพื่อให้พวกเขาสามารถสำเร็จแต่ละระดับบนเส้นทางสู่การพึ่งพาตนเองได้สำเร็จ โรดริโก โรดริเกซ หนึ่งในผู้สำเร็จการศึกษา 17 คนที่เพิ่งจบหลักสูตรนี้ กล่าวว่า “เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ฉันก็แค่ใช้ชีวิตไปวันๆ ฉันแค่มองหางานทำ เช่น ทำสวน” เราใช้ MailChimp เป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติของเรา การคลิกด้านล่างเพื่อส่งแบบฟอร์มนี้ แสดงว่าคุณรับทราบว่าข้อมูลที่คุณให้จะถูกโอนไปยัง MailChimp เพื่อดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด เราสามารถแบ่งปันที่อยู่อีเมลของคุณกับบุคคลที่สาม (เช่น Google, Facebook และ Twitter) เพื่อส่งเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมตซึ่งปรับให้เหมาะกับความสนใจของคุณตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากคุณยินดีให้เราติดต่อคุณด้วยวิธีนี้ โปรดทำเครื่องหมายที่ด้านล่าง

เศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างความยั่งยืนให้เป็นเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนา เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้ แนวทางการพัฒนานี้คือการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมผ่านวิธีการที่หลากหลายและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานในการเพาะปลูก การแบ่งปันความรู้ทำให้ผู้คนรู้สึกมีพลังมากขึ้นและสนับสนุนให้พวกเขาเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมพื้นฐานของตน เมื่อคนเปลี่ยน Mindset ก็สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ พวกเขามีพลังในการตัดสินใจเลือกในชีวิตด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสต่างๆ มากมาย และนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้รับความนิยมและถือเป็นกรอบการพัฒนาทางเลือกของประเทศ โดยการวางแผนทางการเงินทั้งหมดข้างต้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง และคุณธรรม เป็นหลักพื้นฐานในการตัดสินใจ รวมถึงความซื่อสัตย์ ความอดทน ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่จนเกินไป ในความหมายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น พระองค์ได้ทรงพัฒนาทฤษฎีใหม่เป็นระบบเกษตรกรรมผสมผสานและยั่งยืน โดยน้อมรับพระราชดำริและความพยายามในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน เกษตรกรรมยั่งยืน และการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง จุดมุ่งหมายคือการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่การเกษตร ทฤษฎีใหม่เสนอแนะว่าเกษตรกรใช้หลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ การคำนึงถึง และภูมิคุ้มกันตนเองในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากจะช่วยปกป้องพวกเขาจากความเสี่ยงและผลกระทบของโลกาภิวัตน์และปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้อื่นๆ ในการทำการเกษตรของพวกเขา . ทฤษฎีใหม่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สุดในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคเกษตรกรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงริเริ่มทฤษฎีนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ และสภาวะทางธรรมชาติอื่นๆ ที่ไม่เกิดประสิทธิผล

ในพุทธศาสนา การคิดแบบวัฏจักรเช่นนี้ถือเป็นแนวคิดเรื่องกรรม กรรม หมายถึง การกระทำหรือการกระทำที่ตั้งใจจะให้เกิดขึ้น อีกทั้งยังบ่งบอกถึงผลของการกระทำที่กลับไปสู่ความทุกข์หรือความสุขเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับทางสายกลางซึ่งเป็นหลักจริยธรรมหรือหลักศีลธรรมแล้ว แนวคิดเรื่องกรรมจึงหมายถึงโลกทัศน์ ความรู้ และแนวทางทางพุทธศาสนาเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่ป้องกันการกระทำผิด การรื้อโครงสร้างแนวคิดของตนเองสามารถอธิบายองค์ประกอบการดูแลของกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ SEP ได้ เนื่องจากจะช่วยลดแนวโน้มการเห็นแก่ตัวในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสาธารณะมากเกินไป นักวิชาการชาวพุทธแย้งว่าขอบเขตที่เลือนลางระหว่างตนเองและโลกสามารถบ่อนทำลายแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ซึ่งระบุว่าการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยสูงสุดเพียงอย่างเดียวจะทำให้แต่ละบุคคลมีความสุข ถ้าใครแสวงหาความปล่อยตัว คนอื่นก็ต้องประสบความทุกข์เท่ากันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากมุมมองของชาวพุทธ ประโยชน์ของแต่ละคนไม่สามารถแยกออกจากประโยชน์ของผู้อื่นได้ทั้งหมด ในโลกเช่นนี้ ไม่มี “ผลประโยชน์ของตนเอง” แต่กลับมี “ผลประโยชน์ของระบบ” แทน ซึ่งรวมถึงยูทิลิตี้ของระบบย่อยและส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกันอย่างมาก ประการแรก แนวคิดเรื่อง “ความพอประมาณ” มาจากแนวคิดเรื่องทางสายกลาง (มัชฌิมปัฏปาทะ ในภาษาบาลี) ซึ่งเป็นหลักศีลธรรมข้อหนึ่งของพุทธศาสนาในแต่ละวัน ในประเทศไทย ชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นรอบๆ วัดพุทธ ในชุมชน ผู้คนฝึกฝนทางสายกลางด้วยวิธีการนั่งสมาธิต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความปรารถนา ความสนใจในตนเอง และการปล่อยตัวมากเกินไป ในขณะเดียวกันก็บริโภคและความพึงพอใจอย่างเหมาะสม บ่อยครั้งสิ่งนี้จะสังเกตได้เมื่อผู้คนและพระภิกษุร่วมกันพยายามตระหนักว่าแนวคิดเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนนั้นไม่มีอยู่จริงในความเป็นจริง ตามทฤษฎีแล้ว พวกเขาพยายามแยกแยะแนวคิดเกี่ยวกับตนเองผ่านการทำสมาธิ โดยการละลายขอบเขตทางภาษาและการรับรู้ระหว่างตนเองกับสิ่งอื่นๆ ก่อนเกิดวิกฤติ ประเทศไทยได้นำแนวทางการพัฒนากระแสหลักมาใช้โดยมุ่งเป้าไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง ประเทศดำเนินนโยบายที่มุ่งเน้นตลาดและการส่งออกอย่างจริงจังเพื่อเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) ตามรอยฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไต้หวัน หรือที่เรียกว่าเสือสี่ตัวแห่งเอเชีย

ส่วนที่เหลืออีก 30% จัดสรรไว้สำหรับการเพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูฝนเพื่อการบริโภคประจำวันของครอบครัวตลอดทั้งปี เพื่อลดค่าใช้จ่าย และช่วยให้ชาวนาสามารถพึ่งพาตนเองได้ ความรู้ประกอบด้วยความรู้รอบด้านในสาขาที่เกี่ยวข้อง และความรอบคอบในการนำความรู้นี้มาพิจารณาให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาขา เพื่อนำไปใช้ช่วยในการวางแผนและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

รวบรวมข้อมูลในกรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดในแต่ละภาค วิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติเชิงพรรณนา ผลการประเมินตามแบบจำลองเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 34 หน่วยงานดำเนินการในระดับพื้นฐานของ SEP (Partial Practice) ในขณะที่อีก eleven หน่วยงานที่เหลือแสดงให้เห็นบางแง่มุมของระดับนี้ โดยทั่วไปแล้ว eleven หน่วยงานดังกล่าวยังขาดมิติที่สี่ นั่นคือ การตอบสนองการเปลี่ยนแปลง นอกจากการเปิดเผยระดับพื้นฐานของ SEP แล้ว ยังมีหน่วยงานบางแห่งยังแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในบางแง่มุมของ SEP ระดับกลาง (ความเข้าใจ) และบางแง่มุมของ SEP ระดับบนสุด (แรงบันดาลใจ) เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของทุกหน่วยงานเป็นไปตาม SEP ผู้กำหนดนโยบายควรจัดทำแผนแม่บทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ ผู้มีบทบาทอื่นๆ ในสังคมก็ต้องเข้ามาเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐและประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมแนวคิดนี้ นายชาติชาย กล่าว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถือเป็นหนึ่งในมรดกที่มีชื่อเสียงและยั่งยืนที่สุดของพระองค์ มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการและสถานที่พื้นฐาน 2 แห่งที่เป็นศูนย์กลางในการใช้งานของ SEP องค์ประกอบทั้งสาม ได้แก่ ความสมเหตุสมผล ความพอประมาณ และความรอบคอบ ทั้งสองสถานที่คือความรู้และคุณธรรม การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงของผู้นำหมู่บ้านผู้จัดทำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขอนแก่น วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปได้ 3 หลัก คือ มีความพอประมาณ ใช้เหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยทั้ง three หลักนี้ จะต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้ และต้องมีศีลธรรม

สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งส่งเสริมหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของในหลวงรัชกาลที่ 9 กล่าวว่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการปลุกเร้าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทบทวนวิธีคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและดำเนินแนวทางที่สมดุลและยั่งยืนมากขึ้น . แนวคิดเหล่านี้แตกต่างโดยตรงกับแนวคิดหลักของธุรกิจ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคนจำนวนน้อย (ผู้ถือหุ้น) แทนที่จะเป็นคนจำนวนมาก หัวใจหลักของ SEP คือแนวคิดเรื่องผลประโยชน์ระยะยาวและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว แทนที่จะเป็นกำไรระยะสั้น เศรษฐกิจพอเพียงก็คล้ายคลึงกับเศรษฐศาสตร์พุทธศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ แต่เป็นเวทีสำหรับกฎเกณฑ์ แนวทาง และทางเลือกที่ดีเพื่อประโยชน์ของทุกคน องค์ประกอบสามประการที่สัมพันธ์กันและเงื่อนไขพื้นฐานสองประการเป็นศูนย์กลางในการสมัครของ SEP องค์ประกอบทั้งสาม ได้แก่ ความสมเหตุสมผล (หรือสติปัญญา) ความพอประมาณ และความรอบคอบ เงื่อนไขพื้นฐานที่สำคัญสองประการคือความรู้และศีลธรรม ตรงกันข้ามกับแนวคิดที่ว่าหน้าที่หลักของบริษัทคือการเพิ่มผลกำไรสูงสุดเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น SEP เน้นการเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวมากกว่าเมื่อเทียบกับความสำเร็จในระยะสั้น บ้านคงปอสร้างขึ้นบนที่ดินของอมรินทร์ เสนเสถียร ซึ่งเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ก่อตั้งโดยรัชกาลที่ 9 ผู้เข้าชมสามารถเห็นด้วยตาตนเองได้ฟรีว่าพื้นที่ three.5 ไร่แบ่งออกเป็นสระน้ำ ทุ่งนา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และพื้นที่อยู่อาศัย ทางศูนย์ยังมีกิจกรรมทางการเกษตรสำหรับผู้มาเยือนอีกด้วย “พอประมาณ” หมายถึง ความพอเพียงในระดับที่ไม่ทำอะไรน้อยเกินไปหรือมากจนเกินไป โดยต้องแลกมาเพื่อตนเองและผู้อื่น “ความสมเหตุสมผล” หมายถึง การประเมินเหตุผลของการกระทำใดๆ การทำความเข้าใจผลที่ตามมาของการกระทำ การใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมาควบคู่กับความสามารถในการวิเคราะห์ และการตระหนักรู้ในตนเองและการมองการณ์ไกล “ภูมิคุ้มกันตนเองหรือการบริหารความเสี่ยง” หมายถึง ความสามารถในการทนต่อแรงกระแทก ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก และรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาหรือควบคุมไม่ได้ “ความรู้” ประกอบด้วยความรู้รอบด้านในสาขาที่เกี่ยวข้อง และความรอบคอบในการนำความรู้ไปใช้ โดยเฉพาะในการวางแผน และเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน “คุณธรรมหรือคุณธรรม” ประกอบด้วยความตระหนักในความซื่อสัตย์ ความอดทน ความอุตสาหะ และความฉลาดในการดำเนินชีวิต การศึกษาครั้งนี้เป็นกรณีศึกษา รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการเยี่ยมชมโครงการ จากนั้นวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เอกสารและการสังเกตระหว่างการเยี่ยมชมการศึกษา และบันทึกข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์และถอดเสียงเป็นภาษาไทย จากนั้นนำข้อมูลบางส่วนจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อยืนยันกรณีที่โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีชีวิตที่ดีขึ้น

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ อาจารย์ประจำโรงเรียนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ว่า ปรัชญายังต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้องและคุณธรรมทางศีลธรรมด้วย แต่เขาแย้งว่าเป็นการผลิตโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้ซึ่งจะช่วยดึงประเทศไทยออกจากวิกฤติ ประชาชนควรผลิตให้เพียงพอสำหรับการบริโภคของตนเองก่อน แล้วจึงค่อยขายส่วนที่เหลือ เขากล่าว ในหลาย ๆ ด้าน แนวคิดนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วประเทศไทยและทรงตระหนักถึงความยากลำบากที่เกษตรกรไทยต้องเผชิญ เมื่อพิจารณาในขณะนั้น GDP อยู่ที่ประมาณ 200 เหรียญสหรัฐต่อหัว เขาให้ความสนใจอย่างมากในการพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ทำให้โครงการ SEP เติบโตในหมู่บ้าน 23,000 แห่ง เหตุผลในการทำบ่อคือเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกสิ่งนี้ว่า ‘ผู้ควบคุม’ หมายถึงการควบคุมที่ดีโดยมีระบบหมุนเวียนน้ำในการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง) โดยเฉพาะในฤดูแล้ง และในช่วงฤดูแล้ง แต่ไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรจะปลูกข้าวนาปรังได้ เพราะหากปริมาณน้ำในบ่อไม่เพียงพอก็ต้องลำเลียงน้ำจากเขื่อนใกล้เคียง ถ้ามี ซึ่งอาจทำให้น้ำในเขื่อนเกิดได้ ที่จะหมดลง ชาวนาควรปลูกข้าวในฤดูฝน ในฤดูแล้งหรือช่วงฤดูแล้งควรใช้น้ำที่กักเก็บไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการเกษตร โดยการปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาลเพื่อให้มีผลผลิตอื่นไว้บริโภคและจำหน่ายตลอดทั้งปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเชื่อว่าหากเกษตรกรดำเนินการด้วยการพิจารณาโดยอาศัยความรู้ถึงความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในอดีต พวกเขาจะเห็นว่ามีความเสี่ยงเพียงใดที่จะรวมทรัพยากรทั้งหมดไว้ในสินค้าดังกล่าวโดยคาดหวังผลกำไรจำนวนมาก และถ้ายึดหลักภูมิคุ้มกันตนเองก็จะเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดโดยผลิตให้เพียงพอกินเป็นหลักแล้วคิดจะขายส่วนเกินเท่านั้น การพัฒนาสมัยใหม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของสังคมไทย ผลกระทบเชิงบวกของการพัฒนา ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าด้านวัสดุและสาธารณูปโภค ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ​​และการปรับปรุงและการขยายการศึกษา อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์เหล่านี้บางส่วนไปถึงพื้นที่ชนบทหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มโครงการตามพระราชดำริหลายโครงการเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบพึ่งพาตนเองและยั่งยืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนยากจนในชนบท แต่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักศึกษาในพิธีรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 โครงการ “สตาร์ทอัพเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการสร้างนักธุรกิจรุ่นเยาว์โดยพัฒนาทักษะทางการเกษตรให้กับเยาวชนให้สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และให้จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” ในหมู่บ้านของตนเพื่อเป็น สถานที่แบ่งปันองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมให้กับเพื่อนฝูงและคนอื่นๆ ในชุมชนที่มีปรัชญาพอเพียง จากโครงการนี้ เรายังหวังให้เยาวชนของเราได้แสดงออกในที่สาธารณะถึงการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด มีความสุขในสิ่งที่ตนมี และมีความรู้ในมาตรฐานทางศีลธรรม เพื่อให้ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ได้กับทุกระดับ สาขา และภาคส่วนของเศรษฐกิจ ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่เพียงภาคเกษตรกรรมหรือภาคชนบท หรือแม้แต่ภาคการเงิน อสังหาริมทรัพย์ และภาคการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยใช้หลักการที่คล้ายกันโดยเน้นความพอประมาณในการปฏิบัติงาน ความสมเหตุสมผล และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อตนเองและสังคม ในพระราชดำรัสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยว่าการพัฒนาสมัยใหม่ที่เน้นเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจอาจทำให้ประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤติได้ในที่สุด ดังนั้นเขาจึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้าง ‘รากฐานที่ดีและมั่นคง’ ก่อนที่จะพัฒนาก้าวหน้าต่อไป หมายความว่าแทนที่จะให้ความสำคัญกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมก่อนการพัฒนา ควรสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานขึ้นมาเป็นอันดับแรก กล่าวคือ ทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่มีเงินพอเลี้ยงชีพก่อน นี่เป็นวิธีการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้เพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจโดยรวมและเสถียรภาพของประเทศก่อนที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นวิธีการพัฒนาบนพื้นฐานความพอประมาณ ความรอบคอบ และภูมิคุ้มกันทางสังคม ซึ่งใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรที่จะนำไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงในการดำเนินชีวิต สังเกตได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางเป็นแนวทางการพัฒนาทางเลือกที่มุ่งสู่การเติบโตที่สมดุลโดยอาศัยการพัฒนาจากภายในและจากการสั่งสมความรู้ แรงผลักดันหลักเน้นการพัฒนาจากภายใน การป้องกันตนเอง การอนุรักษ์ ความระมัดระวัง และการกลั่นกรอง ซึ่งเรียกร้องให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และความห่วงใยต่อผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ

ทรงเห็นภูมิประเทศที่แห้งแล้งและความทุกข์ยากของราษฎรทั่วทุกมุมของประเทศไทย ทรงวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในกรณีที่เกษตรกรใช้น้ำเป็นจำนวนมากและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก) ไม่เพียงพอ อาจลำเลียงน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (อ่างเก็บน้ำใหญ่) ไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก) ซึ่งจะช่วยเติมปริมาณน้ำในบ่อเกษตรกรโดยไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ ดังที่เห็นในรูป วงกลมเล็กๆ คือสระน้ำที่ชาวนาขุดไว้ตามทฤษฎีใหม่ เมื่อน้ำขาดแคลนในฤดูแล้งก็สามารถตักน้ำจากบ่อเหล่านี้มาใช้ได้ หากน้ำในบ่อไม่เพียงพอก็สามารถรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก) จากจุดวางท่อส่งน้ำไปยังบ่อที่ขุดในแต่ละแปลง ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนข้างต้นเป็นเพียงสูตรหรือหลักการคร่าว ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงได้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ปริมาณฝน และสภาพแวดล้อม เช่น ภาคใต้ซึ่งมีฝนตกต่อเนื่องหรือในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำสามารถเติมบ่อได้ ขนาดของบ่อสามารถลดขนาดลงเพื่อให้มีที่ว่างเพื่อการใช้ประโยชน์อื่นๆ 30% ที่สามใช้เพื่อปลูกพืชไร่และต้นไม้สวนผลไม้ (ไม้ผล, ไม้ยืนต้น, ต้นไม้ที่ไม้สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป, สำหรับฟืน, หรือสำหรับการก่อสร้าง, พืชไร่, ผักและสมุนไพร)

เศรษฐศาสตร์แบบพอเพียงส่งเสริมแนวคิดเรื่องการผลิตอย่างจำกัดเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรที่ขาดแคลน การผลิตควรมุ่งเป้าไปที่การบริโภคส่วนบุคคล ผลผลิตเกินปริมาณการบริโภคก็ขายได้ ปรัชญานี้ถือว่าคนรวยสามารถใช้ทรัพยากรได้มากเท่าที่ต้องการ ตราบใดที่การบริโภคของพวกเขาไม่ก่อให้เกิดหนี้สิน และคนจนควรใช้ทรัพยากรโดยไม่ต้องกู้ยืม ระบบการจัดการทรัพยากรน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มสามารถให้การใช้น้ำที่ส่งผ่านระบบท่อไปยังที่ดินมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉลี่ยสามถึงห้าเท่า เนื่องจากในฤดูฝนนอกจากน้ำในอ่างเก็บน้ำแล้วยังมีน้ำเก็บไว้ในบ่อเกษตรกรอีกด้วย ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น น้ำในอ่างเก็บน้ำที่เชื่อมต่อกับสระจะทำหน้าที่เป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการเติมเต็มเท่านั้น ไม้ตีกลอง (Moringa oleifera Lam) เป็นพืชพื้นเมืองที่ใช้รักษาโรคในประเทศแถบเอเชียและแอฟริกาใต้มาเป็นเวลาหลายพันปี อินเดียเป็นผู้ผลิตไม้ตีกลองรายใหญ่ โดยรัฐทางตอนใต้มีส่วนสำคัญอย่างมากเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย ส่วนต่างๆ ของพืชถูกนำมาใช้เป็นยาพื้นบ้านเพื่อรักษาโรคตาแดง และเป็นยาพอกเพื่อกำจัดพยาธิในลำไส้ แนะนำให้ใช้ใบสดสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรเพื่อปรับปรุงการผลิตน้ำนม ไม้ตีกลองได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวแทนในการป้องกันและรักษาสภาวะสุขภาพต่างๆ รวมถึงการอักเสบ โรคติดเชื้อ โรคหลอดเลือดหัวใจ ระบบทางเดินอาหาร และความผิดปกติของตับ ท้ายที่สุดแล้ว FSS มุ่งหวังที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมที่มากขึ้น รวมถึงปริญญาระดับวิทยาลัย อาชีพการงาน และการเป็นเจ้าของบ้านหลังแรก โครงการการเคหะแห่งเมืองซานตาบาร์บาราในโครงการครอบครัวพอเพียงเป็นโครงการอาสาสมัครห้าปีซึ่งสนับสนุนผู้เข้าร่วมให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อให้บรรลุการจ้างงานตามค่าจ้างที่พอเลี้ยงชีพและได้รับการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

หลังจากระยะที่ 2 เกษตรกรควรเข้าสู่ระยะที่ three โดยติดต่อกับธนาคารหรือบริษัทเอกชนเพื่อหาเงินทุนเพื่อช่วยเหลือในการลงทุนหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีนี้ทั้งเกษตรกรและธนาคารหรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกันดังนี้ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดอยู่เสมอ คนเราสามารถดื่มด่ำกับความฟุ่มเฟือยได้เป็นครั้งคราว โดยมีเงื่อนไขว่าอยู่ในความสามารถของเขาที่จะทำเช่นนั้นได้ แต่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมักจะใช้จ่ายเกินความจำเป็น เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปสู่เป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ โดยพื้นฐานแล้วประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นเศรษฐกิจของประเทศจึงควรให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจเกษตรและเสถียรภาพทางอาหารเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงหรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน้นย้ำว่าผู้ผลิตหรือผู้บริโภคพยายามผลิตหรือบริโภคให้อยู่ในขอบเขตหรือจำกัดของรายได้หรือทรัพยากรที่มีอยู่ก่อน ซึ่งเป็นหลักการลดการพึ่งพาและเพิ่มความสามารถในการควบคุมการผลิตได้เอง จึงลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ผมจึงตั้งเป้าหมายไว้ ผมตัดสินใจจบโปรแกรม ESL เพื่อมีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น และช่วยให้ครอบครัวของผมเติบโตขึ้น” เขาอธิบาย สำนักงานช่วยเหลือครอบครัวรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณเคสของ TANF ค่าใช้จ่าย อัตราการมีส่วนร่วมในการทำงาน ลักษณะผู้รับ และอื่นๆ ค้นหารายงาน TANF ต่อสภาคองเกรสและลิงก์ไปยังโครงการวิจัยสวัสดิการของสำนักงานวางแผน วิจัย และประเมินผล

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแนวทางการดำรงชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและหลังจากเน้นการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและยั่งยืนภายใต้โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ได้กับคนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับรัฐ หนึ่งในนั้นคือปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองและบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สำคัญสิ่งที่หายไปคือความสามารถของประชาชนในการพึ่งพาตนเอง ดำเนินชีวิต และไล่ตามโชคชะตาอย่างมีศักดิ์ศรี สำหรับประเทศไทย วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ถือเป็นบทเรียนราคาแพงเกี่ยวกับการเติบโตที่ไม่สมดุลและไม่มั่นคง ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเศรษฐกิจต้องอาศัยเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศและตลาดภายนอกเป็นอย่างมาก เป็นเวลา 15 ปีแล้วที่ติมอร์-เลสเตได้รับเอกราช นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความช่วยเหลือจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐก็หลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับความพยายามที่จะจัดการกับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างระบบใหม่ ฟื้นฟูความมั่นคง ลดความยากจน และปรับปรุงชีวิตของชาวติมอร์ แม้ว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นหลักฐานของการเติบโต อย่างน้อยก็เพื่อความสนใจในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นเอกฉันท์ เงื่อนไขที่ยั่งยืนบ่งชี้ว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันของรัฐที่ค่อนข้างใหม่ และเพิ่มบทบาทของผู้มีบทบาทในท้องถิ่น โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ในการมีบทบาทมากขึ้น อิสลามไม่ใช่ศาสนาโดยทั่วไป แต่เป็นวิถีชีวิต เป็นแนวทางของผู้ศรัทธาในทุกด้านของชีวิต ความพอเพียงเป็นหลักคำสอนในศาสนาอิสลาม สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ความเพียงพอในบริบทนี้หมายถึงความพอประมาณ ความสมเหตุสมผลของอาหารเลี้ยงเชื้อ และความจำเป็นที่ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ขณะเดียวกันเราก็ต้องเสริมสร้างจิตใจขั้นพื้นฐานของมนุษย์ให้ซึมซับคุณธรรมซึ่งเป็นประเด็นหลัก รูปแบบชีวิตของศาสดามูฮัมหมัดแห่งศาสนาอิสลามคือการถอดบทเรียนเรื่องความพอเพียงอันเพียงพอ กล่าวคือ ด้วยหลักคำสอนและแนวปฏิบัติของพระองค์ตลอดชีวิต พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความพอเพียงอย่างแท้จริง

ในยุคโลกาภิวัตน์ โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ลัทธิบริโภคนิยมใช้กำลังและตัวแทนมากเกินไป ทำให้เกิดหนี้สินและปัญหาสังคม สำหรับประเทศไทย ประสบปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่ในปี พ.ศ. 2540 ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ อีกทั้งต้องเผชิญกับความไม่สมดุลที่เกิดจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ขาดความยั่งยืน มุ่งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ขณะที่สังคมเผชิญปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมก็เสื่อมโทรมลง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน “ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร” เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนชาวไทย แนวคิดของเราขึ้นอยู่กับวิธีการ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนและไม่คำนึงถึงความสุภาพเรียบร้อย ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีพื้นฐานในการดำเนินการ ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง เตรียมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านความรู้ ความขยัน และความซื่อสัตย์ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชดำริไว้ตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาความสุขที่เน้นแนวทางสายกลางเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมของประชาชนทุกระดับ ทางสายกลางคือวิธีคิดที่ไม่มีใครใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยหรือประหยัดจนเกินไป โดยส่งเสริมให้ผู้คนใช้ชีวิตในรูปแบบที่พวกเขาบริโภคเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆ เลือกผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวัง และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่นและโลก เศรษฐกิจพอเพียงช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการปรับปรุงให้ทันสมัยโดยไม่ต้องท้าทายโลกาภิวัตน์ – เป็นช่องทางในการตอบสนองต่อผลลัพธ์เชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ปรัชญานี้เป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 เรียกร้องให้มีรูปแบบการพัฒนาใหม่ๆ ที่สามารถค้นหาสมดุลระหว่างผู้คน โลก และความเจริญรุ่งเรืองอย่างเร่งด่วน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยซึ่งเน้นการกลั่นกรองและการพัฒนาจากภายในสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นต้นแบบดังกล่าว การนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชนบท โดยมุ่งเน้นไปที่การเกษตรขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ได้ช่วยเหลือเกษตรกรในชนบทที่มีทรัพยากรจำกัดในการค้นหาแหล่งรายได้เชิงนวัตกรรม และมีส่วนอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) เป้าหมายในเอเชีย แต่การใช้งานของมันนอกเหนือไปจากการเกษตรกรรม รวมถึงในด้านการเงินและการค้าด้วย เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางเป็นแนวทางการพัฒนาทางเลือกที่มุ่งสู่การเติบโตที่สมดุลบนพื้นฐานการพัฒนาจากภายในและจากการสั่งสมความรู้ แรงผลักดันหลักเน้นการพัฒนาจากภายใน การป้องกันตนเอง การอนุรักษ์ ความระมัดระวัง และการกลั่นกรอง ซึ่งเรียกร้องให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และความห่วงใยต่อผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ สิ่งนี้มีส่วนทำให้เกิดแนวทางการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติที่ความสำเร็จของโครงการไม่เพียงแต่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้มีส่วนร่วมในการสนทนาสามารถแบ่งปันปัญหาและพัฒนาแนวทางแก้ไขสำหรับตนเองและกันและกัน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย (TICA) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง – เครื่องมือและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80% และได้รับ E-certificate จำนวน 27 คน จาก 13 ประเทศ (ภูฏาน เอกวาดอร์ เอสวาตินี อินโดนีเซีย เมียนมาร์ เนปาล ปานามา ฟิลิปปินส์ เซียร์ราลีโอน ศรีลังกา เวียดนาม จอร์แดน และไนจีเรีย) หลักสูตรนี้จัดขึ้นภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมนานาชาติประจำปีของ TICA หรือกรอบ AITC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของประเทศไทยในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ตลอดจนขยายและเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายทางสังคมด้านการศึกษาด้านการเกษตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เป็นแนวคิดที่มีวิสัยทัศน์และได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โมเดลทางเศรษฐกิจและสังคมที่ปะติดปะต่อกันหลังจากประสบการณ์ภาคปฏิบัติและการทำสมาธิส่วนตัวมานานหลายทศวรรษ แนวคิดนี้ตกผลึกหลังจากเกิดวิกฤตการเงินในเอเชียในปี 2540 และปัจจุบันถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาระหว่างประเทศของสหประชาชาติ หัวใจสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคือการวางความยั่งยืนไว้ที่ศูนย์กลางของทุกสิ่ง ไม่ใช่เป้าหมายระยะสั้น นี่คือกุญแจสู่อนาคตที่ทำกำไรและเจริญรุ่งเรือง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นชื่อของแนวทางการพัฒนาของไทยที่มาจาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (SEP) ได้รับการอธิบายอย่างละเอียดโดยนักวิชาการและหน่วยงานของไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย และนำไปประยุกต์ใช้โดยหมู่บ้านและกลุ่มต่างๆ กว่า 20,000 แห่งในประเทศไทยที่มีโครงการที่ใช้ SEP ดำเนินการอยู่ และมักจะสนับสนุนโครงการริเริ่มต่างๆ ที่อิงตามชุมชนไทย อย่างน้อยในบางส่วน ได้แก่โครงการสวนชุมชนพะงัน

More Details