,
ข่าว ข่าววันนี้ ข่าวล่าสุด วีดีโอ Bbc News ไทย

ข่าวเศรษฐกิจ ล่าสุด

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและเหลื่อมล้ำของประเทศไทย ปี 2562. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2560) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579). สมุดปกขาวการพัฒนาระบบเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน จัดทำโดย สอวช.

ข่าวเศรษฐกิจ ล่าสุด
ข่าวเศรษฐกิจ ล่าสุด
ข่าวเศรษฐกิจ ล่าสุด

More Details