,
กล้าลองสิ่งใหม่ ในโลกที่ผู้หญิงก้าวสู่ความเท่าเทียม

มุมมองวิทยาศาสตร์ใหม่

2 (3), 99–106. ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี และ ปภัชญา สังชาตรี. 5 รูปแบบสำหรับการจัดการการสอนในสถานการณ์โรคอุบัติใหม่.

มุมมองวิทยาศาสตร์ใหม่

วารสารวิชาการรัตนบุศย์, 3(3), 66-73. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน สวท. และหน่วยงานภายนอก สวท. Supplement คือ นานาสาระความรู้จากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า มจธ. รับฟัง VDO บรรยาย โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.

มุมมองวิทยาศาสตร์ใหม่
มุมมองวิทยาศาสตร์ใหม่

ศุภกร สุขยิ่ง ธิติยา บงกชเพชร และนุชจิรา ดีแจ้ง. การจัดการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการ ใช้ข่าวเป็นสื่อ เรื่อง สภาพสมดุลเพื่อพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ four. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 18(2), 31-44. ประสาท เนืองเฉลิม. การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด Socioscientific. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

More Details